O nás » Dôležité informácie

Dôležité informácie

Mimoriadne opatrenia

 • V prípade, že by sa kurz neuskutočnil alebo nedokončil, všetci zúčastnení budú môcť požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky z úhrady alebo si u nás ponechať kredit.
 • Pred vstupom do budovy je potrebné si vydezinfikovať ruky a nasadiť si respirátor FFP2.
 • Účasť rodičov pri bazéne nie je povolená.
 • Na bazéne FEI STU majú rodičia povolený vstup do šatne len v prípade, že má dieťa v kategórii Predškoláci a pri prezliekaní a sprchovaní potrebuje pomoc. K bazénu rodič nevstupuje, po osprchovaní odovzdá dieťa trénerovi a na konci tréningu si ho preberie pri vstupe do šatne z bazéna.
 • Na bazéne ZŠ Turnianska majú rodičia povolený vstup len po vestibul bazéna. V prípede, že sa dieťa ešte nie je schopné prezliecť samo, máme k dispozícii označenú šatňu pre deti s rodičmi v chodbe oproti vestibulu bazéna. Tieto deti následne vyzdvihne vo vestibule bazéna personál plaveckej školy tesne pred začiatkom ich tréningu a po ňom ich na rovnakom mieste odovzdá späť rodičom.
 • Staršie školopovinné deti sa po trénngu sprchujú a prezlikajú samé.
 • V šatniach a v sprchách je povolené zdržiavať sa len nevyhnutný čas.
 • Každý účastník plaveckého kurzu na FEI STU dostane na prvom tréningu členskú kartu, ktorá mu ostáva do konca kurzu a na základe nej mu bude na vrátnici pred vstupom do šatne vydaný kľúč od skrinky. Na prevádzke ZŠ Turnianska členské karty potrebné nie sú, nakoľko tam nie sú skrinky.
 • v prípade, že dieťa este nie je v školskom veku (6 a viac ročné), rodič s ním ide do šatne podľa svojho pohlavia (páni do pánskej, dámi do dámslej šatne). Ak je už dieťa už v školskom veku, ide do šatne podľa svojho pohlavia.
 • Vstup do šatne na všetkých prevádzkach je možný najskôr 15 minút pred začatím tréningu a k bazénu je povolené vstupovať najskôr 3 minúty pred samotným tréningom.
 • Rodič svoje dieťa pred začiatkom tréningu odovzdá pridelenému trénerovi a opúšťa priestor bazéna. Späť sa vracia až tesne pred skončením tréningu, kedy si dieťa prevezme od trénera späť. Toto pravidlo je nutné dodržiavať z dôvodu skvalitnenia tréningového procesu. Dieťa sa tak viac sústredí na trénera a činnosti, ktoré má vykonávať a tiež z hygienického hľadiska.
 • Otvorený tréning pre všetkých rodičov je vždy prvý a posledný v aktuálnom kurze - momentálne neplatí!
 • Deti v kategórií Predškoláci rodičia sprchujú tesne pred tréningom, ostatné (vyššie) kategórie sa sprchujú spoločne po kolektívnej rozcvičke.
 • Žiaci ZŠ Turnianska môžu byť v prípade záujmu pred tréningom vyzdvihnutí zo školského klubu personálom plaveckej školy. Je potrebné to uviesť v elektronickej prihláške. Po skončení tréningu sa už dieťa nevracia do školského klubu a rodič si ho preberá v šatni pri bazéne. V prípade, že je dieťa schoplné ísť po tréningu samé domov, je potrebné nám to uviesť do kolónky Poznámky, či prípadné otázky.
 • Dieťa k bazénu prichádza v plavkách určených na športový tréning, s plaveckou čapicou, plaveckými okuliarmi, uterákom či županom a vhodnou protišmykovou obuvou. 
 • Z dôvodu bezpečnosti je prísne zakázané vstupovať do vody so šperkmi, ako sú náušnice, náramky, retiazky, prstene, hodinky a podobne. Za ich prípadnú stratu, poškodenie či zranenie nimi spôsobené neručíme.
 • Rodič (plnoletý účastník za seba) zodpovedá za vyhovujúci zdravotný stav dieťaťa. Neprípustné sú zápaly dýchacích ciest, ekzem, herpes, bradavice a rôzne ine infekčné ochorenia, či otvorené rany.
 • V šatni a v priestoroch bazéna je prísne zakázané behať, konzumovať akékoľvek potraviny a pri tréningu žuvať žuvačku.

 

Počas tréningového procesu

 • Na tréningoch nepoužívame nafukovacie rukávniky či kolesá, k dispozícií máme certifikované plavecké pomôcky, ktoré napomáhajú ku kvalitnejšej a zábavnejšej forme výučby. Nie je potrebné, aby si klienti nosili vlastné pomôcky.
 • Každý plavecký tréning je rozdelený na tri časti: rozcvička (podľa kategórie prebieha na kraji alebo v zadnej časti bazéna), hlavná časť (rôzne prípravné cvičenia a samotné plávanie) a záver (relaxačné a zábavné cvičenia a hry).

 

Bezpečnosť a hygiena

 • Dbáme o bezpečnosť našich klientov, preto sú vzorky vody z bazénov pravidelne kontrolované tak, aby neobsahovali žiadne látky alebo mikroorganizmy ohrozujúce ľudské zdravie a aby voda vyhovovala prísnym hygienickým kritériám. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné sa pred každým tréningom osprchovať, nakoľko to výrazne vplýva na kvalitu vody v bazéne.
 • Počas tréningu sa v priestoroch bazéna vždy nachádzajú osoby vyškolené kurzom prvej pomoci, záchranárskym či plavčíckym kurzom. Lekárnička je umiestená v miestnosti plavčíka a tiež na vrátnici.

 

Všetkých rodičov prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel!

 

Dôležité informácie o kurze

 • Účastníci kurzu, ktorí majú záujem plynule pokračovať aj v nasledujúcom kurze majú prednostné právo pred novými záujemcami.
 • Ponúkame možnosť tiež individuálneho/súkromného tréningu pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s jedným z našich trénerov v bazéne podľa svojho výberu. V prípade záujmu je potrebné nás kontaktovať e-mailom.
 • V prípade intenzity trénovania len 1x týždenne je cena jedného tréningu 8,50€. Pri intenzite 2x týždenne je to 8€.
 • Platba za kurz je možná v hotovosti na prvom tréningu, prípadne prevodom na účet IBAN SK05 0900 0000 0051 3767 8536.
 • Prevod na účet je nutné zrealizovať ešte pred začatím kurzu tak, aby sme ho na prvom tréningu už evidovali a do poznámky je potrebné uviesť meno účastníka.
 • V prípade, že sa klient nezúčastní prvého tréningu a platbu od neho na prvom tréningu ešte neevidujeme, jeho rezervácia sa ruší a miesto prepadá v prospech iného záujemcu.
 • Rodič (účastník kurzu) je povinný nahlásiť predpokladanú neúčasť na tréningu na e-mailovú adresu odhlaskyanahrady@plavaniefliper.sk (nie telefonicky, sms, ani na inú adresu). Odhlášky akceptujeme NAJNESKÔR do 12:00 daného tréningového dňa. 
 • Na adresu odhlaskyanahrady@plavaniefliper.sk tiež prosíme zasielať dopyt na náhrady, ktorý evidujeme NAJSKÔR 24 hod. pred predmetným tréningom. V prípade, že sa uvoľní vhodné miesto práve pre Vás, bezodkladne Vás o tom budeme informovať. 
 • Ak je kurz plne obsadený to však nedokážeme garantovať, nakoľko to závisí na disciplíne ostatných účastníkov pri včasnom odhlasovaní sa. No v rámci našich možností sa vždy snažíme každému vyhovieť.
 • Tréning, z ktorého účastník kurzu nebol riadne a včas odhlásený nie je možné nahradiť.
 • Odrátať sumu za neabsolvované tréningy v predošlom kurze z ceny nasledujúceho kurzu možné nie je, nakoľko my nikoho neúčasťou nič neušetríme, bazén aj tréneri sú platení bez ohľadu na účasť klientov.
 • V prípade, že klient nemôže z nejakého vážneho dôvodu v kurze pokračovať, je nútený ho predčasne ukončiť (e-mailom) a kurz sa ešte nenachádza vo svojej druhej polovici, má po dohode nárok si neabsolvované tréningy odrátať z platby za nasledujúci kurz alebo môže požiadať o vrátenie polovice zaplatenej sumy, nie však viac. Ďalšie informácie nájdete v Zmluvných podmienkach.
 • Nevyčerpané náhrady si môže účastník preniesť aj do nasledujúceho kurzu, ak je do neho riadne zapísaný. Ak z pôvodnej intenzity tréningov 2x týždenne účastník v nasledujúcom kurze prejde len na intenzitu 1x týždenne, môže si tam preniesť len polovicu z celkového počtu neabsolvovaných náhrad. Ak účastník pôvodného kurzu do nasledujúceho kurzu už zapísaný nie je, nemá v ňom možnosť ani čerpať náhrady za vymeškané tréningy z predošlého kurzu.
 • Počas sviatkov a školským prázdnin (zapísaných v oficiálnom kalendári školských prázdnin) sa tréningy nekonajú. Konkrétne dátumy sú vždy vopred zverejnené na našej stránke pri konkrétnych kurzoch.
 • Kvalitnú plaveckú čapicu za 7€ s našim logom, detské neoprény za 40€ v štyroch veľkostiach a detské plavecké okuliare SPEEDO za 12€ si je možné zakúpiť pred každým tréningom u vedúceho kurzu.

vybava2

Často kladené otázky

Eva

Čo ak ochorieme (vymeškáme tréning), je možné si ho nahradiť alebo nám prepadne?

Fliper

Tréning je možné si po dohode nahradiť. Podmienkou je ohlásiť predpokladanú neúčasť (e-mailom alebo sms) vedúcemu kurzu najneskôr do 12.00 v daný deň tréningu. Snažíme sa vyhovieť každému klientovi, náhradu vymeškaného tréningu však negarantujeme. Nakoľko mávame takmer vždy všetky miesta v rozpise obsadené, závisí to od disciplinovanosti ostatných rodičov. Ak nám svoju neúčasť každý ohlási včas, môžeme potom voľné miesta ponúknuť na náhradné hodiny.

Lenka Kovalčiková

Čo ak dlhodobo ochorieme/kurz predčasne ukončíme?

Fliper

V prípade, že vymeškáte minimálne polovicu tréningov a viac po sebe (t.j. nepretržite) a vaša neúčasť je riadne a včas nahlásená, máte nárok na vrátenie polovice uhradenej sumy, nie viac. Alebo si môžete preniesť vymeškané tréningy do nasledujúceho kurzu - o to menej zaplatíte za nasledujúci kurz.

Martin

Je možné, aby rodič plával zároveň s dieťaťom vo voľnej dráhe?

Fliper

Rodičia môžu plávať v čase tréningu dieťaťa len, ak sú riadne zapísaní do kurzu (kategória dospelých). Nevyužité dráhy počas našich tréningov nemávame a každý v bazéne musí byť pod dohľadom trénera.

Igor

Môže byť počas tréningu rodič vo vode s dieťaťom?

Fliper

Nie, vo vode sa nachádza len dieťa s prideleným trénerom.

Andrea

Môže byť rodič prítomný pri bazéne počas tréningu?

Fliper

Rodič môže byť prítomný počas tréningu pri bazéne na prvom a poslednom tréningu kurzu. Otvorený tréning pre všetkých rodičov je tiež vždy prvý tréning v novom mesiaci. Je to z dôvodu udržiavania hygieny pri bazéne a tiež z dôvodu sústredenosti detí na trénerov (nie rodičov) a činnosti, ktoré majú vykonávať.

Júlia M.

Čo všetko je potrebné priniesť si so sebou na tréning?

Fliper

Účastník kurzu si na tréning prinesie plaveckú čapicu, plavecké okuliare a športové plavky. Odporúčame tiež osušku (prípadne župan) a proti šmykovú vode odolnú obuv. Všetky ostatné tréningové pomôcky zabezpečujeme my.

Petra K.

Dobrý deň,
je možné vymeškané tréningy odrátať z ceny nasledujúceho kurzu?
Dakujem

Fliper

To žiaľ možné nie je. No pokiaľ ste riadne zapísaný aj v nasledujúcom kurze, nevyčerpané "náhradky" si doň môžete preniesť.

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky